SPRAWY ORGANIZACYJNE


Dzieci mają możliwość korzystania z trzech posiłków dziennie. Koszty wyżywienia dziecka w pełni pokrywane są przez rodziców bądź opiekunów.

Opłaty za wyżywienie przyjmowane są w dni wyznaczone przez dyrektora, między 5 a 10 dniem każdego miesiąca. Zasady odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu ustalone są przez organ prowadzący.

W sprawie opieki nad wychowankami konieczne jest przestrzeganie przez rodziców i opiekunów obowiązku osobistego przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola. Dzieci mogą również być odbierane przez osoby pełnoletnie, upoważnione na piśmie przez rodziców bądź opiekunów, zapewniające dziecku pełne bezpieczeństwo.