OFERTA


Przedszkole zapewnia dzieciom właściwe warunki wypoczynku, zdrowia i bezpieczeństwa. Wychowankowie mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego z odpowiednio dobranymi urządzeniami dostosowanymi do wieku dzieci. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest jak najdłuższy codzienny pobyt dzieci w ogrodzie.

Oferujemy:
- Promowanie zdrowia i szeroko pojętej więzi ze środowiskiem rodzinnym
- Aktywny tryb życia, codzienny kontakt z przyrodą (spacery, wycieczki)
- Sposób życia w zgodzie z przyrodą (budzenie ciekawości
    otaczającym światem)
- Rozwijanie więzi emocjonalnej i poczucia wspólnoty z rodziną
- Wykorzystywanie naturalnych sytuacji do ukazania dobra,
    życzliwości i koleżeństwa
- Dobrze zorganizowanie zajęcia w bardzo dobrze wyposażonym budynku
- Szeroką ofertę zajęć dodatkowych
- Dobre przygotowanie do szkoły

Jesteśmy otwarci na Państwa propozycje i sugestie.