Kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

W postępowaniu rekrutacyjnym do samorządowych  przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2014/2015 obowiązują:

· kryteria określone w ustawie o systemie oświaty tzw. kryteria ustawowe,

· kryteria ustalone przez dyrektora przedszkola/szkoły w uzgodnieniu 
z prezydentem miasta tzw. kryteria samorządowe.

Każdemu kryterium przypisana jest określona liczba punktów. W przypadku uzyskania przez grupę kandydatów równorzędnych wyników, komisja rekrutacyjna, ustalając kolejność kwalifikacji, bierze pod uwagę  miejsce przedszkola/szkoły na liście preferencji kandydata (w porządku od najbardziej do najmniej preferowanej).

L.p.

Kryteria

Liczba punktów

Kryteria ustawowe

1.

Wielodzietność rodziny kandydata

128

2.

Niepełnosprawność kandydata

128

3.

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

128

4.

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

128

5.

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

128

6.

Samotne wychowywanie kandydata 
w rodzinie

128

7.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

128

Kryteria samorządowe

1.

Dziecko pięcioletnie (ur. w 2009 r.) oraz dziecko sześcioletnie (ur. w II połowie 2008 r.) ubiegające się 
o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego 
w szkole podstawowej położonej w odległości do 3 km od miejsca zamieszkania dziecka.

64

2a.

Dziecko, u którego stwierdzono alergię pokarmową 
o szerokim zakresie eliminowanych produktów (bez uwzględniania nietolerancji samej laktozy) ubiegające się o przyjęcie do przedszkola specjalizującego się 
w żywieniu dzieci z alergiami.

 

Kryterium dotyczy tylko tzw. przedszkoli dietowych specjalizujących się w żywieniu dzieci z alergiami

32

2b.

Dziecko z placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz dziecko z  rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny.

 

Kryterium dotyczy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych za wyjątkiem tzw. przedszkoli dietowych.

32

3.

Dziecko, którego oboje rodzice (prawni opiekunowie) pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą.

Kryterium stosuje się również do pracującego/studiującego rodzica samotnie wychowującego dziecko.

16

4.

Dziecko, którego rodzeństwo będzie kontynuowało 
w roku szkolnym 2014/2015 edukację przedszkolną 
w  przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej pierwszego wyboru.

8

5.

Dziecko, którego rodzic/rodzice (prawny opiekun/prawni opiekunowie) mieszkają 
w Warszawie i rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym na terenie m.st. Warszawy.

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje pobrane z http://edukacja.warszawa.pl/